Hnh ảnh Cy Bồ Đề
do Đạo Hữu Tony Thạch, php danh: An Hậu
trồng tại đồi ni Cha Nam Thin, Wollongong, Sydney